قاعده ضد ابد تحت قانون انتقال اموال


فهرست مطالب
معرفی
تعریف قاعده در برابر جاودانگی
تبیین قاعده در برابر جاودانگی
استثنائات قاعده در برابر همیشگی
مجازات تخلف از قاعده ابدی
نتیجه

معرفی

قاعده ضد ابدیت یک اصل قانونی است که بر انتقال اموال در هند حاکم است. این قاعده در بخش 14 قانون انتقال املاک، 1882 گنجانده شده است. این قاعده، انتقال دارایی را از طریق منافع احتمالی یا منافع آتی که مطمئن نیست در یک دوره تعیین شده واگذار می شود، محدود می کند. هدف اصلی این قاعده جلوگیری از ایجاد حقوق مالکیت است که ممکن است در آینده به طور نامحدود ادامه یابد.

تعریف قاعده در برابر ابد

قاعده ابدیت یک اصل حقوقی است که انتقال ملک را از طریق نفع احتمالی یا آینده محدود می کند. این قاعده مقرر می‌دارد که هیچ منفعتی در اموالی ایجاد نمی‌شود که برای مدتی از عمر موجود و بیست و یک سال پس از آن قطعی نیست.

که در Re: Venkata Subbiah، دادگاه تشخیص داد که امانت برای مقاصد مذهبی بر اساس قاعده ضد ابد باطل نیست. این تراست برای نگهداری معبد و تامین مراسم مذهبی ایجاد شد و دادگاه معتقد بود که امانت مشمول قاعده نیست زیرا برای اه، خیریه بوده است.

تبیین قاعده در برابر جاودانگی

قاعده ضد ابدیت مبتنی بر اصل قانون کامن لا است که اموال را نباید در ابد بست. این قانون در مورد کلیه نقل و انتقالات اموال اعم از هدایا، فروش، اجاره، رهن و وصیت اعمال می شود. در نظر گرفته شده است که از ایجاد منافع آتی که برای اجرای آنها بسیار دور و نامطمئن هستند جلوگیری کند.

این قانون با تحمیل محدودیت زم، برای واگذاری منافع احتمالی یا آینده عمل می کند. محدودیت زم، عموماً عمر انسان در زمان ایجاد علاقه به اضافه بیست و یک سال است. اگر در این مدت سود قطعی نباشد، باطل است.

استثنائات قاعده در برابر همیشگی

استثنائات خاصی در قاعده ابدیت وجود دارد. این شامل:

  1. صندوق های خیریه: قاعده منع ابد در مؤسسات خیریه صدق نمی کند. صندوق‌های خیریه، امانت‌هایی هستند که برای اه، خیریه مانند فقرزدایی، پیشرفت تحصیلی یا ترویج دین ایجاد می‌شوند.
  2. انتقال به نفع افراد متولد نشده: قاعده منع ابد در مورد نقل و انتقالاتی که به نفع افراد متولد نشده انجام می شود اعمال نمی شود. به ،وان مثال، اگر شخصی به نفع نوه های متولد نشده خود، مال را به امانت واگذار کند، قاعده منع ابد اجرا نمی شود.

    که در Bai Diwali v. ماهادئو، دادگاه اعلام کرد که هدیه ای که به شخص متولد نشده داده شده است، طبق قاعده ضد ابد باطل است. این هدیه به پسر متولد نشده هدیه گیرنده داده شد و دادگاه تشخیص داد که هدیه این قانون را نقض می کند زیرا مشخص نبود که آیا پسر در مدت مقرر متولد می شود یا خیر.

  3. نقل و انتقالات در اعمال قدرت انتصابی: قاعده منع ابد در مورد نقل و انتقالات انجام شده در اعمال قدرت انتصاب اعمال نمی شود. اختیار انتصاب، اختیاری است که به شخص داده می شود تا اموالی را برای ذینفعان معینی تعیین کند.
  4. اجاره نامه: قاعده منع ابد در مورد اجاره ملک برای مدتی که بیش از بیست سال نباشد جاری نیست. در شرایطی که رجا محمد امیر احمد خان در مقابل. هیئت شهرداری سیتاپور تیدادگاه به این نتیجه رسید که اجاره نامه برای مدت بیش از بیست سال بر اساس قاعده ضد ابد باطل است. مدت اجاره نود و نه سال بود و دادگاه به این نتیجه رسید که اجاره نامه ناقض این قانون است زیرا از مدت مقرر تمدید می شود.
  5. گزینه های ،ید ملک: قاعده عدم ابد در خیار ،ید ملک به شرط اعمال خیار در مدت مقرر جاری نمی شود.

مجازات تخلف از قاعده ابدی

اگر انتقال مال خلاف قاعده ابد باشد، منفعت ایجاد شده باطل است. اموال به انتقال دهنده یا وراث او باز می گردد. ضمناً هرگونه منافع بعدی که وابسته به سود باطل باشد نیز باطل خواهد بود.

از راه های مختلفی می توان قاعده ابدیت را نقض کرد و برخی از رایج ترین تخلفات عبارتند از:

  • منافعی که ممکن است در آینده بسیار دور باشد: هر گونه منفعت در اموالی که ممکن است در مدت مقرر که معمولاً 21 سال پس از فوت شخصی که در زمان انتقال زنده بوده است، تعلق نگیرد، ممکن است ناقض قانون ابدیت باشد.
  • محدودیت های بیگانگی: هر شرطی که انتقال ملک را بیش از مدت مقرر ممنوع یا محدود کند، ممکن است ناقض قاعده ابدیت باشد. به ،وان مثال، نقل و انتقال ملکی که مست،م آن است که صاحب ملک قبل از انتقال آن به شخص دیگری آن را برای مدت معینی نگه دارد، ممکن است این قانون را نقض کند.
  • شرایط نامشخص: هر شرطی که بیش از حد نامشخص یا مبهم است که نمی‌توان آن را اجرا کرد، ممکن است ناقض قانون ابدیت باشد. به ،وان مثال، نقل و انتقال ملکی که مشروط به شرطی است که به وقوع یک رویداد نامعلوم، مانند تولد یک شخص خاص بستگی دارد، ممکن است ناقض این قانون باشد.

نتیجه

قاعده ضد ابدیت یک اصل حقوقی مهم است که بر انتقال اموال در هند حاکم است. در نظر گرفته شده است که از ایجاد منافع آتی که برای اجرای آنها بسیار دور و نامطمئن هستند جلوگیری کند. این قاعده محدودیت زم، برای اعطای منافع احتمالی یا آتی تعیین می کند و هر منفعتی که این قانون را نقض کند باطل است. استثنائات خاصی از این قاعده وجود دارد، مانند نقل و انتقالات برای اه، خیریه، انتقال به نفع افراد متولد نشده، و نقل و انتقالات انجام شده در اعمال اختیارات.


منبع: https://lawctopus.com/clatalogue/clat-pg/rule-a،nst-perpetuity-under-transfer-of-property-act/#new_tab