نقش کمیته های مناقصه و مناقصه بر اساس اصلاحیه اخیر آیین نامه اجرایی قانون مناقصه – قراردادهای دولتی، تدارکات و PPP


20 ژانویه 2023

سلطان عبدالله و شرکا


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اصلاحیه مفاد آیین نامه اجرایی قانون شماره 24 تنظیم مناقصات و مناقصات سال 1394 (“قانون مناقصه“) در جلد 13 مرداد 1391 رو،مه رسمی منتشر شده است. آیین نامه اجرایی به موجب مصوبه شماره 11 شورای وزیران مصوب 1391 اصلاح شد (“اصلاحیهبر اساس این اصلاحیه، اصطلاح “توافقنامه تسویه حساب” به ،وان توافق نامه نهایی و کتبی بین یک بخش ،تی و یک طرف متعاهد برای تسویه حقوق و تعهدات مالی و قراردادی هر یک از طرف های متعاهد پس از فسخ یا انعقاد قرارداد تعریف شده است. مشمول قانون مناقصه است. بر اساس اصلاحیه، موافقت نامه های تسویه حساب باید توسط کمیته مناقصات و مناقصات داخلی بررسی شود (“کمیته مناقصه“) یک نهاد ،تی. برای درک بهتر تأثیر این اصلاحیه، در زیر تفاوت های کلیدی بین نقش های کمیته مناقصه و کمیته جبران خسارت و مطالبات را بیان می کنیم.1(“CCC“) با توجه به تسویه دعاوی قراردادی.

هر نهاد ،تی کمیته مناقصه خود را دارد. کمیته مناقصه مسئولیت برگزاری مناقصات را طبق مفاد قانون مناقصات و آیین نامه اجرایی آن بر عهده دارد. باید متشکل از 5-7 عضو باشد که عموماً کارمندان نهاد ،تی مربوطه باشند. وظیفه آن، از جمله، بررسی قراردادهای تسویه با پیمانکاران است، مشروط بر اینکه این قراردادهای تسویه شامل غرامت/خسارت پیمانکار نباشد.

از سوی دیگر، CCC یک کمیته واحد است که زیر نظر و، مالیه فعالیت می کند و اعضایی از مقامات و و،خانه های مختلف ،تی دارد. موظف است در خصوص مطالبات غرامتی ارائه شده علیه دستگاه های ،تی، با تمرکز ویژه بر مطالبات جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، عرضه و خدمات، پیشنهاداتی را به وزیر دارایی بررسی و در نهایت به تصویب برساند.

ماده 1 اصلاحیه به شرح زیر جایگزین ماده 11 آیین نامه اجرایی می شود:

” [Tender] صلاحیت کمیته به شرح زیر است:

  1. بررسی تقاضاهای تسویه قراردادها از طرف ریاست ذیصلاح2 و اظهار نظر نسبت به آن مشروط بر اینکه حاوی مطالبه غرامت از طرف پیمانکار نباشد.

درخواست تسویه حساب باید به
[
Tender] کمیته توسط ریاست ذیصلاح پس از توافق با پیمانکار برای فسخ قرارداد. این باید به موجب سندی باشد که توسط نهاد ،تی امضا شده باشد3 و پیمانکار که حقوق و تعهدات مالی و قراردادی طرفین را پس از انعقاد اجرای قرارداد مشخص می کند.

برخلاف CCC که در آن ادعاها باید توسط پیمانکار ثبت شود، کمیته مناقصه ممکن است فقط توسط نهاد ،تی مربوطه مراجعه کند. علاوه بر این، درخواست بررسی تسویه حساب به کمیته مناقصه انجام می شود بعد از طرفین در مورد شرایط حل و فصل توافق دارند. از سوی دیگر، طبیعتاً دعاوی مطرح شده در CCC توسط نهاد ،تی مورد مناقشه قرار می گیرد.

نه CCC و نه کمیته مناقصه تصمیمی صادر نمی کنند. CCC توصیه هایی را در رابطه با ادعای غرامت به وزیر دارایی ارائه می کند (“وزیراین توصیه ها با رای اعضای CCC به تصویب می رسد. مک،سم تصویب چنین توصیه هایی در مصوبه شماره 34 شورای وزیران در سال 2020 مشخص شده است. در نهایت وزیر تصمیم نهایی در مورد ادعا را صادر می کند.

در مقابل، کمیته مناقصه توصیه هایی را مطرح نمی کند. فقط در مورد درخواست حل و فصل نظر می دهد. نه اصلاحیه و نه آیین نامه اجرایی حاوی مقرراتی نیستند که تأثیر نظر کمیته را بر تأیید درخواست تسویه حساب روشن کند.

پانویسها و منابع

1. برای اطلاعات بیشتر در مورد کمیته جبران خسارت و مطالبات، لطفاً ببینید حل و فصل اختلافات مربوط به مناقصات و قراردادهای اداری

2. واحد اداری متولی مناقصات و مناقصات در دستگاه ،تی.

3- و،خانه، ارگان ،تی یا نهاد یا مؤسسه عمومی ذیربط حسب مورد.

محتوای این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: ،ت، بخش عمومی از قطر


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1273796